тел. (06272) 4-05-76, +38 (066)-633-87-19 вул. Торецька 142, м. Костянтинівка, Донецька область
e-mail: kvpu113@ukr.net
07:00 - 15:00

Наша діяльність

 

Положення про учнівську раду самоврядування ДНЗ « Костянтинівське вище професійне училище»

start

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Учнівська рада є однією з форм самоврядування освітньої установи професійної освіти і створюється в цілях забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, вирішення важливих питань життєдіяльності учнівської молоді, розвитку її соціальної активності, підтримки і реалізації соціальних ініціатив.

1.2.     Учнівська рада створюється як представницький і координуючий орган учнів, що постійно діє на підставі Положення про учнівську раду, яке приймається на зборах учнів і педагогічній раді, та затверджується директором професійно-технічного навчального закладу, (далі – Костянтинівське ВПУ).

1.3.     Кожен учень має право обирати і бути обраним в учнівську раду будь-якого рівня відповідно до справжнього Положення.

1.4.     Діяльність учнівської ради направлена на всіх учнів Костянтинівського ВПУ.

1.5.      Рішення учнівської ради розповсюджується на всіх учнів Костянтинівського ВПУ.

1.6.     У своїй діяльності учнівська рада керується Конституцією України, законодавствами України, нормативними правовими актами органів державної влади і органів місцевого самоврядування, статутом Костянтинівського ВПУ і справжнім Положенням.

 

  1. ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

2.1.     Цілями діяльності учнівської ради є:

- формування цивільної культури, активної цивільної позиції учнів, сприяння розвитку їх соціальної зрілості, самостійності, здібності до самоорганізації і саморозвитку;

- забезпечення реалізації прав на участь учнів в управлінні, оцінці якості освітнього процесу;

- формування в учнів умінь і навиків самоврядування, підготовка їх до компетентної і відповідальної участі в житті суспільства.

2.2.     Завданнями учнівської ради є:

- залучення учнів до вирішення всіх питань, пов'язаних з підготовкою висококваліфікованих фахівців;

- розробка пропозицій по підвищенню якості освітнього процесу з урахуванням наукових і професійних інтересів учнів;

- захист і уявлення мети і інтересів учнів;

- сприяння в рішенні освітніх, соціально-побутових і інших питань, що зачіпають їх інтереси;

- збереження і розвиток демократичних традицій учнівства;

- сприяння органам управління в рішенні освітніх і наукових завдань, в організації дозвілля і побуту учнів, в пропаганді здорового способу життя;

- сприяння структурним підрозділам в заходах, що проводяться ними, в рамках освітнього процесу;

- проведення роботи, направленої на підвищення свідомості і їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого відношення до майнового комплексу, патріотичне відношення до духу і традицій;

 

  1. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

3.1.     Для ухвалення рішення про створення учнівської ради і Положення про учнівську раду скликаються Збори.

3.2.     Збори проводяться один раз на рік. Дату і час проведення, норму представництва, а також порядок денний визначає учнівська рада.

3.3.     Учнівська рада повинна оголосити про скликання не пізніше, ніж за 1 місяць до її проведення.

3.4.     Делегатами перших зборів є представники від навчальних груп.

3.5.     Делегати обираються на загальних зборах учнів групи простою більшістю голосів по нормі представництва - один делегат від навчальної групи.

3.6.     Делегатами є за посадою голови учнівських рад всіх рівнів. Делегатами також можуть бути учні, вибрані по нормі представництва з числа учнів на загальних зборах голів учнівських рад всіх рівнів. Норма представництва встановлюється учнівською радою пропорційно чисельності учнів.

3.7.     Збори є правомочинними, якщо на ній присутні не менше 2/3 від числа делегатів.

3.8.     Рішення по питаннях, винесених на збори, ухвалюються простою більшістю голосів присутніх делегатів, якщо інше не передбачене справжнім Положенням..

Вибори голови учнівської ради самоврядування училища є таємними. У виборах мають право взяти участь учні навчального закладу. Вибраним вважається кандидат, що набрав найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами.

3.9.  Голова учнівської ради обирається строком до 2-х років.

3.10.  Учнівську раду формує і затверджує склад комітетів.

3.11.  До складу комітетів входять учні навчального закладу.

 

  1. ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ З ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ Костянтинівського ВПУ

4.1.     Взаємини учнівської ради самоврядування з органами управління училища регулюються Положенням про учнівську раду Костянтинівського ВПУ.

4.2.     Учнівська рада взаємодіє з органами управління навчального закладу на основі принципів співпраці і автономії.

4.3.     Представники органів управління Костянтинівського ВПУ можуть бути присутніми на засіданнях учнівської ради.

4.4.     Рекомендації учнівської ради розглядаються відповідними органами управління Костянтинівського  ВПУ.

4.5.     Рішення по питаннях життєдіяльності Костянтинівського ВПУ представники органів управління приймають з урахуванням думки учнівської ради відповідного рівня.

 

  1. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

5.1. Учнівська рада мас право:

- брати участь в розробці і вдосконаленні нормативних актів, що зачіпають інтереси учнів;

- брати участь в оцінці якості освітнього процесу, готувати і вносити пропозиції в органи управління по його оптимізації з урахуванням наукових і професійних інтересів учнівства, коректуванню розкладу навчальних занять, графіка проведення державних підсумкових атестацій, заліків, організації виробничої практики, організації побуту і відпочинку учнів;

-  брати участь у вирішенні соціально-побутових і фінансових питань, що зачіпають інтереси учнів, зокрема розподілі засобів стипендіального фонду, дотацій і засобів, що виділяються на культурно-масові і спортивно-оздоровчі заходи, відпочинок і лікування;

- брати участь в розгляді питань, пов'язаних з порушеннями учнями навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку, а також в учнівських гуртожитках;

- брати участь в розробці і реалізації системи заохочень учнів за досягнення в різних сферах навчальної і поза навчальної діяльності, зокрема, приймаючих активну участь в діяльності учнівської ради і суспільного життя;

- розглядати і брати участь в розгляді заяв і скарг учнів;

- запрошувати і отримувати в установленому порядку від органів управління Костянтинівського ВПУ необхідну для діяльності учнівської ради інформацію;

- визначати і використовувати законні форми протесту для захисту прав і свобод учнів, а також прав учнівської ради;

5.2. Учнівська рада зобов'язана:

- проводити роботу, направлену на підвищення свідомості учнів і їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого відношення до майна, зміцнення навчальної дисципліни і правопорядку в навчальних корпусах і учнівських гуртожитках, підвищення цивільної самосвідомості учнів і відповідальності;

- проводити роботу із учнями по виконанню статуту і правил внутрішнього розпорядку Костянтинівського ВПУ;

- сприяти органам управління Костянтинівського  ВПУ в питаннях організації освітньої діяльності;

- своєчасно в установленому порядку розглядати всі заяви і звернення учнів, що поступають до учнівської ради;

- проводити роботу відповідно до Положення і плану діяльності учнівської ради на навчальний рік;

- підтримувати соціально значущі ініціативи учнів;

- сприяти створенню необхідних соціально-побутових умов, а також умов для навчання і відпочинку учнів;

- представляти і захищати інтереси учнів перед органами управління Костянтинівського ВПУ, державними органами, суспільними об'єднаннями, іншими організаціями і установами;

- інформувати органи управління Костянтинівського ВПУ відповідного рівня про свою діяльність.

 

  1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

6.1.     Органи управління Костянтинівського ВПУ несуть витрати, необхідні для забезпечення діяльності учнівської ради.

6.2.     Для забезпечення діяльності учнівської ради органи управління  надають в безвідплатне користування раді приміщення (кабінети), засоби зв'язку, оргтехніку і інші необхідні матеріали, засоби і устаткування.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…