Наша діяльність

 

Статут Державного навчального закладу "Костянтинівське вище професійне училище"

start

1. Загальна частина

1.1. ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОСТЯНТИНІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» (далі – вище професійне училище) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно- технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

Вище професійне училище здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Вище професійне училище може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, підготовку молодших спеціалістів, впроваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

Повне найменування українською мовою:

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОСТЯНТИНІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ».

Скорочене найменування українською мовою: ДНЗ «КОСТЯНТИНІВСЬКЕ ВПУ»

1.2. Державний навчальний заклад «Костянтинівське вище професійне училище» був заснований у 1926 році як Робітнича школа при Костянтинівському металургійному заводі ім. Фрунзе. У 1929 році Робітнича школа була реформована у Фабрично-заводське училище.

У 1961 році Фабрично-заводське училище було реформоване у Міське професійно-технічне училище No 12.

У квітні 1973 року, відповідно до наказу Донецького обласного управління No 113, Міське професійно-технічне училище No 12 було реформовано в Технічне училище No 13. Відповідно до наказу Донецького обласного управління від 28.05.1989 No 207 училищу присвоєно статус Середнього професійно-технічного училища No 113.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2003 No140 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Донецької області» Середнє професійно-технічне училище No 113 реорганізовано у Костянтинівський професійний ліцей. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.07.2012 No 825 «Про удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою та її фінансового забезпечення» змінено тип та найменування Костянтинівського професійного ліцею Донецької області на ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОСТЯНТИНІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ».

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОСТЯНТИНІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» є правонаступником Костянтинівського професійного ліцею Донецької області. Вище професійне училище утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

1.3. Відповідно до рішення Костянтинівської міської ради Донецької області від 22.10.2015 No 6/61-1084 «Про перейменування вулиць м. Костянтинівка» назва вулиці Пролетарська перейменована на вулицю Торецька, тому місцезнаходження ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОСТЯНТИНІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»: Україна, 85103, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Торецька, 142.

1.4. Головним завданням вищого професійного училища є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей та стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

1.5. Основними повноваженнями і напрямами діяльності вищого професійного училища є:

1) організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;

2) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

3) розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно- технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

4) розроблення правил прийому учнів, слухачів до вищого професійного училища на основі типових правил прийому;

5) формування разом з органом управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

6) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи та дітей із сімей, які отримають допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

7) атестація педагогічних працівників;

8) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

9) здійснення професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

10) організація виробничого навчання учнів, слухачів у навчальних майстернях, навчально-виробничих підрозділах на підприємствах, установах, організаціях та у сфері послуг; 

11) забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, слухачів, працівників;

12) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

13) визначення структури та штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

14) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

15) видача документів про освіту встановленого зразка.

1.6. Вище професійне училище надає платні освітні та інші послуги, визначені вищим професійним училищем відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. No 796 та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

1.7. Вище професійне училище у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. No 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. No 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. No 992, Положенням про вище професійне училище та центр професійно- технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 No 225, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 No 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. За No 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Статут вищого професійного училища розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 цього Статуту та вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу вищого професійного училища.

1.9. Міністерство освіти і науки України, місцевий орган управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених актами законодавства, здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок у вищому професійному училищі визначається Правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства, та затверджується в установленому порядку.

1.10. Акредитоване вище професійне училище може присвоювати випускникам, які завершили повний курс навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, як високий рівень робітничої кваліфікації (розряд, клас, категорію), так і освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» може здійснюватися тільки за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації.


2. Цивільна правоздатність

2.1. Цивільні права та обов’язки вищого професійного училища виникають з моменту його створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2. Вище професійне училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного герба України.

2.3. Вище професійне училище несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, працівників навчального закладу під час навчально- виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.

2.4. Вище професійне училище може мати філії, відділення, навчально- виробничі, навчальні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі, інші підрозділи та утворювати в установленому порядку разом з вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

2.5. Вище професійне училище здійснює освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. No 1187.

2.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально- побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, вище професійне училище має право укладати договори із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання. 


3. Навчально-виробничий процес

3.1. Навчально-виробничий процес у вищому професійному училищі - це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог. Навчально-виробничий процес у вищому професійному училищі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно- практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

3.2. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», а також підготовка фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за відповідною галуззю знань (спеціальністю), здійснюється за професіями, визначеними вищим професійним училищем згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. No 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.3. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у вищому професійному училищі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені вищим професійним училищем спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. No 1135. Інтегровані навчальні плани з підготовки на третьому ступені за освітньо- кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» затверджуються у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.4. Здобуття професійно-технічної освіти в вищому професійному училищі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами. Вище професійне училище самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів, слухачів. Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, слухачів вищого професійного училища здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.

3.5. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно зі здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту в вищому професійному училищі або в іншому навчальному закладі. Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності.

Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії. У вищому професійному училищі може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні цих навчальних закладів, починаючи з 9 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою у вищому професійному училищі, відповідно до договорів, укладених із загальноосвітніми навчальними закладами.

3.6. Прийом громадян на навчання до вищого професійного училища на підготовку робітничих кадрів здійснюється згідно з правилами прийому, розробленими вищим професійним училищем на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 No 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. No 823/23355, відповідно до вимог державного замовлення та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу.

На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією, учнів вищого професійного училища, які завершили навчання на другому ступені і мають повну загальну середню освіту. Також на третій ступінь професійно- технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір. Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно- технічної освіти, подають директору вищого професійного училища відповідну заяву.

Директор вищого професійного училища, з метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються вищим професійним училищем за погодженням з департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації, в основі яких мають бути здібність, старанність та результати навчання на другому ступені професійно- технічної освіти.

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора вищого професійного училища. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

3.7. Навчальний рік в вищому професійному училищі розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами на рік. Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів. Відповідно до вимог типових навчальних планів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти для учнів вищого професійного училища, тривалість навчання яких перевищує 10 місяців, встановлюються щорічні канікули загальною тривалістю 11 тижнів (як правило, 2 - у зимовий та 9 - у літній періоди), для учнів, слухачів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні у зимовий період.

3.8. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти. Обліковими одиницями навчального часу є:

1) академічна година тривалістю 45 хвилин;

2) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

3) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

4) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

5) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

6) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. Навчальний (робочий) час учнів, слухачів у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

3.9. Навчальні групи теоретичної підготовки в вищому професійному училищі комплектуються чисельністю не більше як 30 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше як 12 чоловік. Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше як 6 осіб. У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і молодших спеціалістів понад державне та/або регіональне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, вище професійне училище може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну.

3.10. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів вищого професійного училища здійснюється за діючими критеріями 12-бальної (для молодших спеціалістів-5 бальної) шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання. Відвідування занять учнями, слухачами є обов’язковим.

3.11. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами. З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

3.12. Навчання в вищому професійному училищі завершується державною кваліфікаційною атестацією (для молодших спеціалістів-захист дипломних проектів). Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 No 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. No 124/3417, та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. No 956. До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів (для молодших спеціалістів - 3 балів) з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника(молодшого спеціаліста).

3.13. Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Випускникам, які завершили навчання на третьому ступені професійно- технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» з набутої спеціальності відповідної кваліфікації і видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.14. Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам вищого професійного училища, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів, для молодших спеціалістів - 5 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів, для молодших спеціалістів - 4 бали) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів, для молодших спеціалістів - 5 балів) та зразкову поведінку.

3.15. Учні, слухачі, які не завершили повного курсу навчання у вищому професійному училищу, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка. Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.16. Випускникам, які навчалися з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

3.17. Випускникам вищого професійного училища, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти. За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник вищого професійного училища, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, передбаченому Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.18. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 No 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. No 157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 No 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за No 924/27369. Особам, які навчалися у групах зі здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення із загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

3.19. Методичне забезпечення навчального процесу у вищому професійному училищі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та навчально-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників. 3.20. Мова навчання у вищому професійному училищі визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.


4. Статус учнів, слухачів

4.1. Учні вищого професійного училища - це випускники основного чи старшого загальноосвітнього навчального закладу, зараховані до вищого професійного училища на навчання за програмами первинної професійної підготовки та програмами підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

4.2. Слухачі вищого професійного училища - це особи, зараховані до вищого професійного училища на навчання за програмами професійно- технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3. Права і обов'язки учнів, слухачів вищого професійного училища визначаються законодавством України та цим Статутом.

4.4. Учні, слухачі вищого професійного училища мають право на:

1) належні умови навчання за обраною професією;

2) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

3) навчання професії за індивідуальною програмою;

4) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно- спортивною, побутовою, оздоровчою базами вищого професійного училища;

5) матеріальну допомогу; 6)оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством України;

7) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

8) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

9) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

10) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

11) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеного з вищим професійним училищем договору, у тому числі і на контрактній основі;

12) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

13) участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

14) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально- виховного процесу, дослідно-експериментальної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

15) участь в об’єднаннях громадян;

16) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

17) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність. Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування та пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

4.5. Відволікання учнів, слухачів вищого професійного училища за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.6. Учні, слухачі вищого професійного училища зобов'язані:

1) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

2)виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

3) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

4) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

5)додержуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;

6) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

7) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

8) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

4.7. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами вищого професійного училища підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

4.8. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища, незадовільну успішність, до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з вищого професійного училища. Заходи впливу до учня, слухача вищого професійного училища застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника вищого професійного училища. Порядок застосування заходів впливу до учнів, слухачів вищого професійного училища визначається Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку.

4.9. Учень, слухач може бути відрахований з вищого професійного училища за:

1) власним бажанням;

2) незадовільні успішність, поведінку;

3) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

4) вироком суду, що набрав законної сили;

5) грубі порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;

6) станом здоров’я;

7) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад. Учень, слухач при відрахуванні з вищого професійного училища може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації. 

4.10. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання. Для матеріального заохочення учнів, слухачів у вищому професійному училищі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4.11. Час навчання у вищому професійному училищі зараховується до загального трудового стажу учня, слухача. Випускникам вищого професійного училища денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

4.12. Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством. Інші питання соціального захисту учнів, слухачів вищого професійного училища регулюються законодавством України.

4.13. Учню вищого професійного училища видається учнівський квиток встановленого зразка. 


5. Педагогічні працівники

5.1. Перелік посад педагогічних працівників вищого професійного училища, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. No 1240, та іншими нормативно-правовими актами.

5.2. Педагогічною діяльністю у вищому професійному училищі займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно- педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника. До педагогічних відносяться працівники, визначені актами законодавства. На посади педагогічних працівників вищого професійного училища можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну професійно-педагогічну підготовку.

5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника вищого професійного училища займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України. Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

5.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників вищого професійного училища директор, у порядку визначеному законодавством.

5.5. Педагогічні працівники вищого професійного училища мають право на:

1) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;

2) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

3) пенсію за вислугу років за наявності стажу безперервної педагогічної роботи згідно із законодавством України;

4) забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

5) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою вищого професійного училища відповідно до його призначення;

6) підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;

7) захист професійної честі та гідності;

8) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності вищого професійного училища, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації вищого професійного училища;

9) захист персональних даних.

5.6. Працівники вищого професійного училища зобов’язані:

1) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

2) особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

3) сприяти зростанню престижу вищого професійного училища;

4) дбайливо ставитись до майна вищого професійного училища;

5) дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

6) на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність, забезпечувати умови для виконання учнями, слухачами навчальних планів і програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів;

7) додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня, слухача;

8) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

5.7. Педагогічні працівники вищого професійного училища несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства. 


6. Загальне управління

6.1. Вище професійне училище належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління професійно- технічною освітою відповідно до повноважень, визначених нормативно- правовими актами.

6.2. Керівництво діяльністю вищого професійного училища здійснює директор, який призначається на посаду Міністерством освіти і науки України за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту відповідно до законодавства України. Директор вищого професійного училища проходить атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Контракт з директором вищого професійного училища може бути розірваний на підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті. При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, звільнення здійснюється згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора. Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

6.3. Директор вищого професійного училища:

1) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

2) діє від імені вищого професійного училища;

3) у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності вищого професійного училища;

4) приймає на посади та звільняє з посад працівників вищого професійного училища, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;

5) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

6) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів вищого професійного училища та застосовує передбачені законодавством стягнення;

7) затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників вищого професійного училища;

8) встановлює щорічну винагороду, матеріальну допомогу, премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам вищого професійного училища за конкретні результати праці;

9) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та виховання; 

10) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів, слухачів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

11) забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням закріпленого за вищим професійним училищем майна відповідно до законодавства. Органи управління професійно-технічною освітою можуть делегувати директору вищого професійного училища інші повноваження, що визначаються контрактом. Директор вищого професійного училища щорічно звітує перед загальними зборами колективу професійного училища.

6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого професійного училища є загальні збори колективу, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менше як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу вищого професійного училища скликаються не менше одного разу на рік.

6.5. Загальні збори колективу вищого професійного училища уповноважені:

1) погоджувати Статут вищого професійного училища та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

2) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку вищого професійного училища, підвищення якості й ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази вищого професійного училища;

3) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора вищого професійного училища;

4) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора вищого професійного училища;

5) обговорювати Правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

6) обирати членів комісії з трудових спорів;

7) заслуховувати щорічний звіт директора вищого професійного училища;

8) розглядати та укладати колективний договір.

6.6. Рішення загальних зборів колективу вищого професійного училища вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу вищого професійного училища має дорадчий характер.

6.7. У вищому професійному училищі можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор вищого професійного училища.

6.9. У вищому професійному училищі забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни. Директор та головний бухгалтер вищого професійного училища несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.


7. Фінансування та матеріально-технічна база

7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення вищого професійного училища визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами. Фінансування професійної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників вищого професійного училища, у межах обсягів державного та/або регіонального замовлення, здійснюється відповідно до законодавства України.

Вище професійне училище є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством. У вищому професійному училищі заборонено розподіл отриманих вищим професійним училищем доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) вищого професійного училища використовуються виключно для фінансування видатків на утримання вищого професійного училища, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності вищого професійного училища, визначених цим Статутом.

7.2. Обсяги бюджетного фінансування вищого професійного училища не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.3. Додаткові джерела фінансування вищого професійного училища визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.4. Додатковими джерелами фінансування є:

1) кошти, одержані за первинну професійну підготовку понад державне та/або регіональне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, у тому числі підготовку і перепідготовку робітників та спеціалістів за замовленнями служби зайнятості населення;

2) плата за надання додаткових освітніх послуг; 

3) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень та надання інших послуг населенню;

4) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

5) валютні надходження;

6) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. No 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

7) кошти, що отримані вищим професійним училищем за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. No 796. Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України вище професійне училище протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5. Кошти, що надходять до вищого професійного училища від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.6. Невикористані у поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунків вищого професійного училища, окрім випадків, передбачених законодавством.

7.7. Відповідно до статті 50 Закону України «Про професійно-технічну освіту» п'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів вищого професійного училища направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.8. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів та молодших спеціалістів вище професійне училище використовує навчально-матеріальну базу та земельні ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, актів на право постійного користування тощо. Приміщення і споруди вищого професійного училища обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами безпеки життєдіяльності, охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9. Майно вищого професійного училища, у тому числі: навчально- виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплюються за вищим професійним училищем на праві оперативного управління. Функції управління майном, яке закріплюється за вищим професійним училищем, здійснює Міністерство освіти і науки України. Майно та земельні ділянки, закріплені за вищим професійним училищем, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню або передачі у власність, а також оренду (суборенду) юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України, крім передбачених законодавством випадків.

7.10. Передача вищого професійного училища з державної у комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства. Списання майна вищого професійного училища здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. No 1314.

7.11. Вище професійне училище несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.12. Вище професійне училище має право отримувати безкоштовно від суб'єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси у порядку, визначеному законодавством.


8. Міжнародне співробітництво

8.1. Вище професійне училище має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8.2. Вище професійне училище має право відповідно до законодавства здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

8.3. Вище професійне училище має право на державне сприяння щодо зовнішньоекономічної діяльності, а саме: отримання відповідних валютних асигнувань, звільнення від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, що надходять з-за кордону для навчально-виробничих цілей.

8.4. Вище професійне училище користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.

8.5. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються вищим професійним училищем для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом. 


9. Порядок внесення змін до Статуту

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно із законодавством України після обговорення на загальних зборах колективу.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, що затверджується і погоджується в тому ж порядку, що і сам Статут. 


10. Порядок реорганізації та ліквідації

10.1. Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи вищого професійного училища приймає Міністерство освіти і науки України. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) вищого професійного училища здійснюється згідно із законодавством України.

10.2. При реорганізації вищого професійного училища вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).

10.3. Ліквідація вищого професійного училища здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. Вище професійне училище вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.4. Під час ліквідації або реорганізації вищого професійного училища вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України. 10.5. У разі ліквідації вищого професійного училища (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) його активи повинні бути передані одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).


Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…